استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فوق دکتری در رشته پزشکی

محقق و مشاور در زمینه مسائل تحصیلی

مشاور مدعو صداوسیما ( برنامه فرصت برابر و رادیو فرهنگ)

5 سال دوره آموزشی در روانکاوری

3 سال تحقیق و پژوهش در مسائل پزشکی

رساله دکترا در زمینه اضطراب و وسواس

مشاور رتبه 1 – 3 -5 – 8 – 9 – 10 – 11 – 14 – 15 – 21 – 24 – 27 – 34 کنکور

21 سال مشاوره تحصیلی و روانشناختی

دارای 30 تحقیق در مسائل روانشناختی نوجوانان