استاد شیردل

استاد پروازی کیش – ابهر – زاهدان

مبتکر روش های محاسباتی در شیمی

مدرس برتر و خلاق کنکور