استادسیاه سرانی ، استاد و مدرس عربی و فنون و … در مدارس تهران