استاد ریوندی ، استاد و مدرس عربی و معارف در مدارس تهران