استاد الله یاری ، استاد و مدرس فیزیک در مدارس تهران