استاد ابراهیمی ، استاد و مدرس ریاضیات در مدارس تهران