عربی سه – استاد سیاه سرانی

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

شیمی سه – استاد موسوی

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

فیزیک سه – استاد الله یاری

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

گسسته – استاد میرزائی

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

هندسه تحلیلی – استاد آذری

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

ریاضی و آمار سه – استاد فرجی

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

ریاضی سه – استاد آذری

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

حسابان دو – استاد فرجی

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

حسابان دو – استاد کوچکی

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

عربی دو – استاد ریوندی

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

شیمی دو – استاد محمودیان

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

شیمی دو – استاد شیردل

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

فیزیک دو – استاد الله یاری

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

فیزیک دو – استاد رخشان

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

فیزیک دو – استاد ناصری

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000

ریاضی و آمار دو – استاد کوچکی

هدف از برگزاری این کلاس ، جمعبندی و آماده سازی دانش آموزان دوره برای ترم اول میباشد برگزاری کلاس ها…

تومان400,000