دکتر رویا روحانی

دکترای روانشناسی بالینی از پردیس بین الملل
فوق لیسانس مدیریت آموزشی از دانشگاه سراسری سمنان
لیسانس تربیت بدنی از دانشگاه فردوسی مشهد
مدارک بین المللی مدیریت زندگی و مهارت زندگی

• دارای مدارک مختلف و متعدد درزمینه های: آموزش خانواده، فرزند پروری، آسیب های اجتماعی، سوپرویژن کودک و نوجوان، هنر روان درمانگری، درمانگری نوجوان، تشخیص و درمان اختلالات یادگیری، مهارت های پیش از ازدواج، تحلیل کیس بالینی مبنی بر تئوری انتخاب، تکنیک های درمان ACT، تکنیک های درمانی شناختی- رفتاری، تکنیک های طرحواره درمانی، مربیگری ذهن آگاهی و … از سازمان روانشناسی کشور، انجمن روانشناسی تربیتی و سازمان بهزیستی.
• گذراندن حدود 2000 ساعت دوره های ضمن خدمت عمومی و تخصصی در زمینه های: روانشناسی، تربیتی، آموزشی، خانواده و … در آموزش و پرورش
• مدرک بین المللی مدیریت زندگی بر اساس اینیاگرام و شخصیت شناسی
• مدرک درمان های شناختی رفتاری از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک اصول و مهارت های مشاوره تلفنی از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک هنر روان درمانگری از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک مشاوره پیش از ازدواج از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک تشخیص و درمان اختلالات یادگیری از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک تحلیل و درمان کیس های بالینی از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک زوج درمانگری براساس واقعیت درمانی از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک سوپر ویژن کودک و نوجوان با رویکرد CBT از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک سوپر ویژن کودک و نوجوان با رویکرد ACT از انجمن روانشناسی تربیتی

• مدرک سوپر ویژن کودک و نوجوان با رویکرد اسکیما تراپی از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک تربیت درمانگر نوجوان با رویکرد CBT از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک تربیت درمانی نوجوان با رویکرد ACT از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک تربیت درمانگر نوجوان با رویکرد اسکیما تراپی از انجمن روانشناسی تربیتی
• مدرک مدرس آموزش خانواده از آموزش و پرورش
• مدرک ذهن آگاهی از کلینیک به آران مشهد
• مدرک مربیگری مهارت های فرزند پروری از آموزش و پرورش
• مدرک آموزشی کنترل آسیب های اجتماعی از آموزش و پرورش
• مدرک درمان شناختی رفتاری اضطراب امتحان از انجمن روانشناسی تربیتی ایران
• مدرک 400 ساعته تربیت درمانگر جامع بزرگسال از دانشگاه تهران در زمینه های تخصصی روانشناسی : آسیب شناسی روانی، اصول مصاحبه بالینی، اختلالات اعتیادی، بیماری های روان تنی، اختلالات شخصیت، داروشناسی، درمان های شناختی رفتاری، طرحواره درمانی، شفقت درمان، روان تحلیلی، زوج درمانی، سکس تراپی، مایند فول نس، مشاوره پیش از ازدواج و آزمون های روانی.

×