مشاوره فردی

منتورینگ A

هر هفته یک جلسه مشاوره با مشاور

آموزشی

هر دو هفته یک جلسه مشاوره با مشاور

روانشناس

هر هفته دو تماس پشتیبان

شرکت در وبینار اتاق مشاور

منتورینگ B

هر هفته یک جلسه مشاوره با مشاور آموزشی

هر هفته دو تماس پشتیبان

شرکت در وبینار اتاق مشاور

منتورینگ B

منتورینگ C

هر دو هفته یک جلسه مشاوره با مشاور آموزشی

 

هر هفته دو تماس پشتیبان

 

شرکت در وبینار اتاق مشاور