نکته و تست پایه

جلسه اول کلاس ها به هفته اول بهمن ماه موکول میشود.

در سیستم موجود نمی باشد
در سیستم موجود نمی باشد
در سیستم موجود نمی باشد
در سیستم موجود نمی باشد
در سیستم موجود نمی باشد
در سیستم موجود نمی باشد
در سیستم موجود نمی باشد