خیالت راحــــــــــتِ راحت

هواتو داریم 🙂

بچه ها توی این ویدیو براتون میگیم که دوره کوچینگ و همایشامون چی هستن و به چه دردایی میخورن!

از اینکه برنامه ریزی درسیمون چیه برای این مدت تا اینکه همایشامون میتونه چقد برات مفید باشن!

یادت باشه تصمیم الانت میتونه رو نتیجه کنکورت تاثیر زیادی بزاره البته با یک تیم حرفه ای 

خیالت راحـــــتِ راحت

هواتو داریم